Anna Rogde i Harstad Havn 17. mai 2022

Program 2023-2027

Program 2023 - 2027

Program Harstad Arbeiderparti 2023 - 2027.pdf 447,0 KB

Med hjerte for byen og blikk for framtida

Verden blir mer utrygg. Krigen mellom Russland og Ukraina påvirker hele Europa. Forsvar og beredskap har fått ny aktualitet. Europa er inne i tøffe tider med økte energipriser, inflasjon, kraftig prisstiging og økte renter. Samtidig ser vi et politisk landskap hvor polariseringen mellom ytterste høyre og ytterste venstre tiltar. I en slik tid er mer en noen gang behov for en politikk som bygger på verdiene rettferdighet, likeverd, like muligheter og fellesskapsløsninger både nasjonalt og lokalt. Det er en slik politikk Harstad Arbeiderparti vil føre. En politikk for små forskjeller mellom fattig og rik. En politikk som bygger tillit mellom innbyggerne og de som styrer, og som sørger for en positiv utvikling for byen, regionen og menneskene som bor her.

De største oppgavene løser vi best i fellesskap. Enten det dreier seg om omsorg for mennesker i sårbare livsfaser, barnehage- og skoletilbud til våre unge eller drift og vedlikehold av infrastrukturen lokalsamfunnet vårt er bygd på, så skal våre felles velferdstjenester sikre at grunnleggende behov er dekket uavhengig av hvor ressurssterk den enkelte er.

Stadig flere lever under fattigdomsgrensen. Her må det tas kraftfulle grep nasjonalt. Lokalt må vi bruke alle virkemidler vi har for å bekjempe fattigdom; herunder sosialhjelpssatser, hjelp til bolig, økonomisk bistand til fritidsaktiviteter for barn, og sist, men ikke minst styrke samarbeidet og tilskuddet til frivillig sektor, eksempelvis Frelsesarmeens matutdeling.

Raushet, inkludering og integrering er viktige verdier for Harstad Arbeiderparti. Vi vil stille opp for medmennesker på flukt som søker trygghet, beskyttelse og et nytt liv her hos oss. Vi har heller ikke råd til å være oss selv nærmest med den demografien som møter oss, vi må være rause og inkluderende ovenfor alle som ønsker bli en del av, og bidra, i vårt lokalsamfunn. Ønsker du å bli en av oss skal kommunen være en medspiller som kan hjelpe med integrering og bosetting.  

Sentralisering, digitalisering og urbanisering er trender både nasjonalt og globalt, men de påvirker oss lokalt. Klarest ser vi dette i den demografiske utviklingen. Vi blir flere eldre og færre yngre. Landsdelen har negativ befolkningsutvikling, ikke bare i distriktene, men også i byene. Landsdelen og Harstad har mange spennende jobber og veldig lav arbeidsledighet. Innenfor flere yrker er det utfordrende å få tak i arbeidskraft. Byene må tilby noe mer enn jobb for å tiltrekke seg arbeidstakere og nye innbyggere.

Her leverer Harstad. I en liten bykommune har vi smådriftsfordeler. Vi kjenner hverandre eller noen som kan bidra, og vi forener gode krefter for å få til mer, skape bolyst, trivsel og ringvirkninger. Denne samhandlingen blir vi stadig bedre på tverrpolitisk, tverrsektorielt, frivillighet i samspill med kommune og private, og vi får resultater. Vi ruster opp byen med parker, uteområder og veier. Det vil bli bygd ny videregående skole, ny Bergseng skole med idrettshall, turnhall og Helsehus. I tillegg er det investert det stort i privat og frivillig sektor: nytt kjøpesenter på Larsneset, nytt hotell i sentrum, flere store boligprosjekt og sist men ikke minst Tianhallen og den fantastiske sykkelparken for å nevne noe. Også i forhold til kultur og opplevelser leverer denne byen langt utover det som kan forvente. Vi er landets beste festivalby med 18 årlige festivaler samt store regionale arrangement i regi av frivillighet. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at vi kan fortsette og forsterke god samhandling for å få til mer. Vi er byen som forener krefter, byen som ikke gir seg og som får til utvikling og positivitet – sammen.

Trygg styring i en usikker tid

Gjennom de tolv siste år har Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene ført en økonomisk ansvarlig politikk. Vi har gjennomført store omstillinger og bygd opp fondsreserver for å kunne møte tøffere økonomiske tider. Nå er vi sammen med resten av Europa inne i en vanskelig periode med høy inflasjon, prisstigning og økte renter.  

Etter Rana er Harstad den kommunen i Nord-Norge som er best rustet til å møte tøffere økonomiske tider, framtidas driftsmessige utfordringer og investeringsbehov. Fordi drift i balanse og trygg økonomisk styring alltid går foran, kan vi med dagens rammebetingelser opprettholde investeringene som skal ruste oss for framtida. Aldri har det vært investert så mye av Harstad kommune som nå, og god økonomistyring gjør det forsvarlig. Skulle rammebetingelsene endre seg til det verre, vil vi måtte redusere investeringstakten. Slik skal vi sikre et samfunn i vekst, og samtidig sikre innbyggerne et godt og forsvarlig tjenestetilbud.

Klima- og Miljø

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Vi er den første generasjonen som for fullt merker klimaendringene i hverdagen.

Arbeiderpartiet mener at klima, miljø og natur må danne rammen i den poltikk som skal skje i Harstad. Arbeiderpartiet i Harstad vil legge Norges klimamål gjennomgående til grunn i alle fagområder. Klima og natur skal være fundament og ramme for alle områdene der vi utvikler politikk.

Harstad kommune har egen klima- og miljøplan med handlingsprogram, og vi utarbeider årlig vårt klimabudsjett. Ved å knytte klima og miljøarbeidet til det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan, vil vi at utfordringene skal identifiseres, settes på dagsorden og gjøres noe med. Derfor er vi også en av landets første kommuner som har vedtatt en egen strategi for klimatilpasning. Alle må bidra for å løse den lokale klimakrisen også vi på lokalt nivå.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Arbeide aktivt for å redusere klimagassutslippene
 • Vektlegge miljøkriterier ved kommunale anskaffelser og investeringer sterkere
 • Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet bevare og forbedre naturlige karbonlagre som myrer og våtmarker, øke karbonlagringen i matjorda, reetablere tareskog og øke rotasjonstiden i skogbruket.
 • Fullføre arbeidet med at alle kommunale enheter skal være miljøfyrtårnsertifisert
 • Gjennomføre skrotnisseaksjon annethvert år for innsamling av metallskrot
 • Gjennomføre årlige Rusken og strandrydningsaksjoner
 • Overvåke luftkvaliteten i sentrum og feie veier oftere i perioder med dårlig luftkvalitet
 • Etablere flere ladestasjoner for elbiler
 • Etablere flere sykkelparkeringsplasser i sentrum og ved kommunale bygg
 • Få på plass bysykler
 • Utrede insentiver for å få ned piggdekkbruk

Helse og omsorg

Det neste 10-års største utfordring krever at vi begynner omstillingen nå

I løpet av de neste 10 år vil vi bli dobbelt så mange over 80 år i vår kommune. Samtidig blir vi færre barn, unge og mennesker i yrkesaktiv alder. Kort sagt betyr det at vi får flere eldre som trenger kommunale tjenester, større utgifter og mindre inntekter.

Utfordringen er kompleks og må møtes med målrettede tiltak på flere fronter. Vi må forebygge mer, rekruttere flere, øke kompetansen til våre ansatte, effektivisere, ta i bruk velferdsteknologi og ikke minst å bygge mellom 100 og 150 nye heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser.

En større andel av kommunens samlede ressurser må brukes innenfor denne sektoren. Det betyr at andre områder får mindre.

Vårt viktigste politiske mål er at innbyggerne i Harstad også framover skal få helhetlige og gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det. Vår kommunehelsetjeneste skal være nær, oppdatert og forberedt på en befolkning i endring. Det vil kreve mye av oss. Området har vår høyeste politiske prioritet.

Trygg, aktiv og sunn alderdom 

Eldre er en ressurs for Harstadsamfunnet. Gjennom å tilrettelegge for økt deltakelse kan vi som samfunn nyttiggjøre oss kapasiteten, kompetansen og livserfaringen eldre innehar. Samtidig vil en aktiv alderdom motvirke ensomhet og bedre folkehelsa.

Derfor mener Harstad Arbeiderparti at de eldre må sikres egnede, tilrettelagte boliger, mulighet for sosial deltakelse, gode transportløsninger og muligheter for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Forsterke samarbeidet mellom Harstad Kommune og Frivillighetssentralen og styrke frisklivsarbeidet
 • Sette av egen budsjettpost som disponeres av frivillighetskoordinatoren
 • Opprettholde driften ved våre to aktivitetssenter, samt etablere nye møteplasser / aktivitetssenter, hvorav ett i sentrum
 • Stille krav til utbyggere i større leilighetsprosjekter om fellesarealer som beboerne kan bruke
 • Opprettholde kommunal transporttjeneste for eldre, hjemmeboende og beboere i sykehjem/omsorgsbolig, spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Arrangere kurs i data og digital kompetanse for økt hverdagsmestring
 • Få på plass flere benker langs kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveier
 • Få på plass aktivitetsguider for eldre
 • Gi tilskudd til idretts- og friluftslag som starter fysiske aktivitetstilbud for eldre
 • Styrke arbeidet med tidlig identifisering og tiltak hos gravide med rusproblemer og psykiske vansker

Eldreomsorg 

Når vi ikke lenger klarer hverdagens gjøremål, skal fellesskapet stille opp og bidra med omsorg og pleie. Vi ønsker en attraktiv og kompetent offentlig tjeneste som ser den enkeltes behov, og gir hjelp i rett tid.

De fleste ønsker å bo i eget hjem, eller tilpasset bolig så lenge som mulig. Da må vi sørge for at de får bistand, nødvendige hjelpemidler og velferdsteknologi som gjør at de kan bo trygt hjemme. Hjemmetjeneste, hjemmesykepleie, dagtilbud og avlastning må styrkes, og tilstrekkelig bemanning og kompetanse må komme på plass.

For å møte et økende antall pleietrengende eldre skal vi de neste 10 år bygge til sammen 100 – 150 flere heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tjenesten på sykehjemmene skal holde god faglig kvalitet. Livsgledekonseptet skal videreføres og maten som serveres skal smake godt, være næringsrik og se fristende ut. Vi ønsker å få til gode generasjonsmøter. Gjerne gjennom å tilby flere ungdommer sommer- og ekstrajobb på våre institusjoner som trivselsagenter. De kan ivareta praktiske oppgaver, være miljøskapende og bruker tid sammen med beboerne. Slik får sykepleiere og helsefagarbeidere større mulighet til å bruke sin kompetanse målrettet.

De pårørende er en viktig ressurs. De må involveres gjennom god dialog hva angår utformingen av tjenestetilbudet. Dersom de ønsker å ivareta deler av omsorgen, må avlastnings-, aktivitets- og dagtilbud tilpasses slik at det blir en mulighet.

Vi ønsker å styrke fagmiljøene og tjenestekvaliteten gjennom flere spesialavdelinger, samt gjennom samhandling og samtrening med spesialisthelsetjenesten på det nye Helsehuset. Vi vil videreføre og utvikle fagsatsingen på demens, palliativ behandling og Knorrebakken som er spesialist på Huntingtons sykdom og ALS.

Vi trenger mange flere ansatte innenfor helse og omsorgssektoren i årene som kommer.  For å kunne rekruttere og beholde de vi trenger, må vi tilby konkurransedyktige lønns- og stillingsvilkår. Vi vil fortsette å redusere ufrivillig deltid og tilby systematisk kompetanseutvikling.

Gjøre det lettere for eldre på et tidlig tidspunkt å se på muligheten for å etablere seg i boliger tilpasset deres funksjonsnivå ved å sikre god boligveiledning samt vurdere mulighet for praktisk bistand i forbindelse med flytting.

Harstad arbeiderparti vil:

 • Bygge til sammen 100-150 nye heldøgns omsorgsplasser og sykehjemsplasser i løpet av de nærmeste 10 år. Dette prosjektet skal ha første prioritet blant nye investeringsprosjekter
 • Fullføre byggingen av Helsehuset
 • Sikre en god fastlegeordning
 • Tilby unge sommer- og ekstrajobb som trivselsagenter
 • Tilby flere og bedre dagtilbud, aktivitetstilbud og mer fleksibel avlastning slik at eldre kan bo trygt hjemme
 • Fortsette satsingen på velferdsteknologi som gir bedre tjenester for brukeren og effektiviserer kommunens drift
 • Gjennomføre et kompetanseløft i hjemmetjenesten
 • Redusere ufrivillig deltid
 • Ha gode rekrutteringsordninger for sykepleiere
 • Samhandle med Universitetet om tilpassede grunn- og etterutdanningsløp for sektoren

Rus og psykiske lidelser 

Mennesker som strever med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet må sikres nødvendig bistand og oppfølging ut fra sine individuelle behov. De er overrepresentert blant vanskeligstilte på boligmarkedet, og vi må derfor sørge for nok boliger - leie eller eie. Vårt mål er at ingen i Harstad skal være bostedsløse.

For å opparbeide nødvendig styrke til å mestre hverdagens utfordringer, er riktig hjelp en forutsetning. Støttekontaktordningen, aktivitetstilbud og tilgang til sosiale arenaer er av stor betydning og må styrkes. Harstadhjelpen skal være et lavterskeltilbud. Vi skal videreutvikle samarbeidet med ideelle organisasjoner som Fontenehuset, Stedet og Marborg, samt de pårørendes organisasjoner.

For unge mennesker skal vi satse på bo- og livsmestringssatsingen i kommunale og private boliger (Foyer og DUE).

Vi som Harstadsamfunn og Harstad kommune skal legge bedre til rette for at mennesker som har vært i soning, der det er fokus på forvern og ettervern. Dette innebærer samarbeid med Politiet, Kriminalomsorgen og fengsel, der de relevante tjenestene skal delta i et koordinert og tverrfaglig samarbeid. Hensikten er å legge til rette for et godt kriminalitetsforebyggende arbeid, samt bidra til at disse menneskene kommer seg i adekvat bolig, i skole/arbeid/aktivitet, m.m.

Harstad arbeiderparti vil:

 • Fortsette byggingen av småhus
 • Videreføre Housing First prosjektet
 • Utvikle samarbeidet med Fontenehuset, Stedet, Marborg og pårørendeorganisasjoner
 • Styrke Harstadhjelpen som lavterskeltilbud
 • Etablere DUE (hjelp der du er) som satellitt til Foyersatsingen
 • Gjeninnføre FACT-teamet dersom UNN klarer å rekruttere psykiater

Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Harstad kommune skal gå foran i arbeidet med å implementere CRPD i vår kommune. CRPD er FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, både fysisk og kognitivt, herunder utviklingshemming. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne, samt sikre respekt for de gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til mennesker med nedsett funksjonsevne.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har behov for individuelt tilpassede tjenester. BPA - tjenesten må både ivareta behovet for praktisk hjelp, samt tilrettelegge for aktivitet og sosialt samvær. En meningsfull hverdag er viktig. Derfor vil vi at kommunen i samarbeid med NAV og INKO AS sørger for flere lære- og praksisplasser for unge med nedsatt funksjonsevne, samt flere tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidslivet. For familier som har barn og unge med nedsatt funksjonsevne, vil vi også sikre gode og trygge avlastningsordninger.

Harstad har for få boliger til mennesker med utviklingshemming. Vi vil prioritere å bygge, kjøpe og tilrettelegge for boliger til denne gruppen. Hele tiden med mål om at flere utviklingshemmede skal kunne eie sin egen bolig.

Vi vil fortsette det systematiske arbeidet med universell utforming av offentlige rom i samarbeid med rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

At man respekterer utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse og gir beslutningsstøtte slik at den enkeltes ønsker og preferanser ivaretas best mulig er viktig. Dette skal ivaretas når planer legges, når tjenester utformes, men ikke minst når tjenester ytes. Harstad er en av landets første kommuner som har et eget råd for utviklingshemmede. Vi skal lytte til dem når tjenester utformes.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • At BPA ordningen skal kunne velges som et reelt alternativt tjenestetilbud
 • Ha konkrete mål for varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær virksomhet i Harstad kommune
 • Etablere flere lærlingekandidat og praksisplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i Harstad kommune
 • Fortsette og videreutvikle arbeidet med universell utforming av offentlig rom
 • Opprette et ledsagertilskudd - en pott hvor man kan søke tilskudd til å reise som ledsager på ferie.
 • Styrke ressursene rundt Harstad Funkis og Harstad Tigers
 • Videreføre Møteplassen  
 • Gjennomføre prosjektet for at flere utviklingshemmede kan få eie sin egen bolig
 • Bygge og kjøpe flere boliger til utviklingshemmede for å ta igjen etterslepet
 • Bygge aktivitetssenteret, avlastningssenteret samt boliger som planlagt på Gangsås og Fruhallaren
 • Bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse får økt deltagelse i samfunnsliv, demokrati og frivillighet

Boligpolitikk og boligsosialt arbeid

Alle trenger en god og trygg plass å bo. Utviklingen på boligmarkedet gjør imidlertid at drømmen om å eie sin egen bolig blir fjernere for mange av oss. Vi er i ferd med å få en forskjells-maskin som ikke er den norske velferdsstaten verdig. Det er en fortvilet situasjon for alle de enkeltskjebnene som ikke når opp i budrunder, og det er også en hemsko for Harstad om mennesker som kunne bidratt med sitt i vårt lokalsamfunn ikke har råd til å etablere seg her.

For de mest sårbare blant oss er spørsmålet om bolig også den kanskje viktigste problemstillingen som må løses om man skal ha en sjanse til å leve et fullverdig og meningsfullt liv. Fellesskapet må derfor stille opp med både veiledning og praktisk og økonomisk bistand til de som av ulike årsaker har vanskeligheter med å mestre egen boligsituasjon. Målet må være at alle gis de samme mulighetene til å være «herre i eget hus».

Å sørge for at alle har en sjanse på boligmarkedet er for Harstad Arbeiderparti både et samvittighetsspørsmål og en nøkkelfaktor for å nå våre mål for kommunens utvikling. Boligmarkedet i Harstad må svare på alle de forskjellige behov mennesker og familier med ulike forutsetninger har og drømmen om egen bolig må bli mulig å realisere for alle, uavhengig av sosial status og økonomiske forutsetninger.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Videreføre, utvide og styrke satsingen på «Leie til eie-prosjekter»
 • Styrke og målrette det boligsosiale arbeidet i kommunen og legge til rette for at flere av kommunens leietakere kan ta steget fra leier til eier av egen bolig
 • Doble startlånsrammen
 • Rullere og omstrukturere den kommunale boligmassen slik at teknisk standard er i tråd med den velferdsmessige utvikling i samfunnet ellers, og i tillegg sørge for at boligmassens volum og vedlikeholdsbudsjett bringes i balanse
 • Vurdere bruk av plankrav i reguleringsplaner for å oppnå boligsosiale målsetninger

Barn og unge - Oppvekstsvilkår og utdanningstilbud

Alle barn skal ha like muligheter til å bli hva de vil, uansett hvem foreldrene er, hva de gjør eller hvor de bor. Dette er grunnlaget for Arbeiderpartiets oppvekstpolitikk. Alle barn og unge har rett til å ha det trygt i barnehagen og på skolen, med kompetente ansatte som har nok tid til å se hvert enkelt barn. En god oppvekst varer livet ut. Derfor skal alle barn ha trygge og gode oppvekstmiljø.

Harstad arbeiderparti har som mål at alle barn og unge skal kunne delta i organisert aktivitet og har som mål at alle barn og unge i Harstad skal kunne ha minst en venn. Arbeiderpartiet ser viktigheten av å forsterke arbeidet med tidlig identifisering og tiltak for barn og unge med vansker.

Barnehage

Vårt mål er full reell barnehagedekning med løpende opptak gjennom hele året. Barnehagen skal være en mestrings- og læringsarena der hvert enkelt barn skal sees med sine unike ferdigheter og behov. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken.  Vi vil ha varierte aktiviteter som fremmer lek, læring, skaperglede og utforskertrang. For å oppnå dette må barnehagen ha tilstrekkelig voksentetthet, og vårt mål om 50% pedagoger ligger fast. Vi må ta på alvor utfordringen med å rekruttere medarbeidere gjennom etterutdanning, stimulerings- og rekrutteringstiltak.

Uteområdene i barnehagene er under oppgradering, og mange nye lekeapparater er under oppføring. Vi vil sørge for vedlikeholdt blir tatt på alvor og være åpen for ytterligere oppgraderinger.

Overgangen mellom barnehage og skole skal være trygg og forutsigbar for barna. Da må vi styrke det tette samarbeidet, og forene praksis.

Harstad arbeiderparti vil:

 • Ha et mer fleksibelt barnehageopptak og garantere barnehageplasser til tilflyttere.
 • At barnehagene skal ha et godt inneklima og gode uteområder som innbyr til lek og inkludering
 • Utarbeide og videreutvikle språkplan og et forpliktende årshjul som sikrer en trygg overgang til skole.
 • Fullføre oppgraderingen av barnehagenes uteområder
 • Ferdigstille Sørbygda barnehage i Sørvika

Skole

Arbeiderpartiet går til valg på å videreutvikle fellesskolen. Alle elever har krav på et likeverdig opplæringstilbud og et trygt skolemiljø uavhengig av funksjonsnivå. Fellesskolen skal være en trygg arena, der barn og unge kan prøve og feile, lære og utvikle seg gjennom både teori og praktisk tilnærming. Elevene skal møtes med tydelige forventninger, og alle skal ha noe å strekke seg etter. Arbeiderpartiet mener det er viktig å ta hånd om hele samfunnsoppdraget i skolen. Vi vil derfor arbeide for en mer helhetlig skoledag med mer fysisk aktivitet og praktisk opplæring. Vi vil ha nulltoleranse for mobbing og viderefører ordningen med mobbeknappen.

Kanebogen har i dag et av byens dårligste skolebygg, samtidig som det er regulert store områder for boligbygging innenfor skolekretsen i bydelene Kanebogen og Stangnes. I løpet av neste periode må det bli Kanebogens tur. Vi vet enda ikke om vi skal bygge nytt bygg på dagens tomt, eller om vi skal se etter en bedre lokalisering eller annen inndeling av skolekretsen, de spørsmålene må avklares på forsvarlig vis i vanlige demokratiske prosesser. Men det vi vet er at elever, ansatte og foresatte i Kanebogen skolekrets fortjener bedre arbeidsforhold enn hva de har i dag så vi må sørge for at nytt skolebygg finner sin plass i kommunens investeringsplan.

En tilrettelagt skolehverdag 

Elevtallet i Harstadskolen går ned. Det betyr at vi må se langsiktig på hvordan vi håndterer dette. Vi ønsker en gjennomgang av skolestrukturen for å møte dette på en hensiktsmessig måte uten å ramme elevene.

SFO er en viktig arena for lek og samspill for de yngste elevene våre. Alle førsteklassinger har gratis kjernetid på SFO og dette vil vi bygge videre på. Et godt SFO-tilbud og god lærertetthet på småtrinnet er med på å gi alle elever en god start på skolelivet.

Vi er opptatt av hver enkelt elevs læringsmuligheter, og vil opprettholde tilbudet ved vår alternative læringsarena (ALA) og ressurssenteret på Seljestad Ungdomsskole. Vårt mål er at Stanges skole skal ha tilstrekkelig ressurser til å være en praktisk rettet skole for våre ungdommer, og vil også se på muligheten for å opprette en tilsvarende arena for elever på barnetrinnet.

Alle elever skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av skolen. Det er grunnleggende ferdigheter som påvirker læring i alle fag, og er relevant for alle yrkesvalg. Skolene skal ha tilgang til moderne og fremtidsrettede læremidler. I løpet av perioden vil alle elever i grunnskolen har hver sin PC eller Chrome book. Harstad Arbeiderparti vil satse på fornuftig bruk av digitale læremidler for å fremme god læring. Vi vil derfor initiere en prosess der tilgangen på digitale ressurser er tilnærmet lik på skolene og at elevene møter digitale hjelpemidler tilpasset deres behov.

Fysisk og psykisk helse i skolen 

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt liv. For Arbeiderpartiet er det viktig at helsetilbudet til elevene har høy kvalitet og er tilgjengelig for alle. I skolen skal psykisk helse i større grad settes på dagsordenen. Helsetilbudet skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Barn og unge som sliter skal raskt få hjelp. Det er avgjørende at det er enkelt for ungdom å oppsøke hjelp, og derfor må terskelen senkes. Vi vil videreføre skoleteamet og vil jobbe for å øke tilstedeværelsen av helsesykepleiere på skolene våre.

Nok søvn og næringsrik mat er viktig for at elever i grunnskolen skal tilegne seg kunnskap og ha et best mulig læringsutbytte i skolen. Vi har som mål å prøve ut forskjellige prosjekter med skolemat i løpet av skoledagen.

Kanebogen har i dag et av byens dårligste skolebygg, samtidig som det er regulert store områder for boligbygging innenfor skolekretsen i bydelene Kanebogen og Stangnes. I løpet av neste periode må det bli Kanebogens tur. Vi vet enda ikke om vi skal bygge nytt bygg på dagens tomt, eller om vi skal se etter en bedre lokalisering eller annen inndeling av skolekretsen, de spørsmålene må avklares på forsvarlig vis i vanlige demokratiske prosesser. Men det vi vet er at elever, ansatte og foresatte i Kanebogen skolekrets fortjener bedre arbeidsforhold enn hva de har i dag så vi må sørge for at nytt skolebygg finner sin plass i kommunens investeringsplan.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Videreføre tilbudet ved Alternativ læringsarena (ALA)
 • Opprettholde og videreutvikle ressurssenteret på Seljestad ungdomsskole
 • Sørge for at Stangnes ungdomsskole har forutsigbare og tilstrekkelige ressurser for å være en praktisk retta ungdomsskole
 • Se på muligheten for å opprette et praktisk retta barneskoletilbud etter modell fra Stangnes U.
 • Bygge ny fløy på Seljestad Barneskole (Erstatte «Rødskolen»)
 • Vurdere flytting/samlokalisering eller nybygging av Kanebogen skole
 • At alle elevene skal ha tilgang på gode fysiske- og digitale læremidler, og lærerne skal ha kompetanse for å veilede
 • Arbeide for fortsatt drift og økt belegg på Grøtavær leirskole
 • At kommunen skal fortsette å være vertskap for Guttas Campus, samt forbedre og utvide dette tilbudet
 • Ha gode arbeidsforhold for lærerne og følge opp planer for etter- og videreutdanning.
 • Se på tiltak som kan gjøre det attraktivt for nye lærere å jobbe i Harstadskolen
 • Re-vurdere praktiseringen av gratisprinsippet vår kommune for å skape gode felleskapsopplevelser for elever og øke foresattes engasjement
 • Starte opp pilotprosjekt med skolemat høsten 2023
 • Øke tilstedeværelse av helsesykepleiere i skolen
 • Jobbe for å holde Ungdoms hus, fritidsklubber og lignende åpent gjennom sommeren

Barnevern

Barnevernet skal være sikkerhetsnettet når familier av ulike årsaker har behov for hjelp og støtte. Arbeiderpartiet vil at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få hjelp og omsorg til riktig tid. Derfor skal barnevernet ha kompetente ansatte og nok ressurser. Det blir viktig å følge opp barnevernsløftet og ivareta alle i den nye kompetansereformen.

Barnevernet skal jobbe med inkludering. Alle mennesker, uansett bakgrunn skal føle seg sett og ivaretatt. Barnevernet skal aktivt drive informasjonsarbeid, bygge bruer og knytte relasjoner til ulike grupper i samfunnet for å opprettholde tillit og trygghet til barnevernet.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Følge opp barnevernsløftet og sikre kompetanseutvikling og kompetansemiljøer for ansatte
 • Legge til rette for avlastning for foresatte/foreldre
 • Øke bruken av støttekontakt til utsatte ungdommer
 • Fremme virkemidlet familieråd i krevende omsorgssaker
 • Utrede nye kontorfasiliteter for tjenesten

Ung

Arbeiderpartiet vil at Harstad skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. En god og trygg oppvekst er like muligheter for alle, uansett sosioøkonomisk bakgrunn.

Vi mangler arbeidskraft og mange av vår unge flytter fra landsdelen. Ungdommen skal se mulighetene i Harstad når de velger seg utdanning og jobb enten ved at de tar utdanning her eller kommer tilbake igjen når studier er fullført. På initiativ fra Arbeiderpartiet ble Ungsatsingen etablert for å styrke tilhørighet til Harstad. Vi vil satse på og videreutvikle denne, sammen med unge stemmer, lokalt næringsliv og kommunen i tråd med nye behov.

Framtiden trenger flere innovative og kreative arbeidstakere, og flere som velger yrkesfag.

Derfor er kommunenes ordning med garantert lærlingeplass viktig å opprettholde. Arbeiderpartiet vil øke elevens kunnskap om yrker og utdanningsvalg i samarbeid med næringslivet, og løfte fram behovet for mer estetiske og praktiske fag i skolen. Kunnskapen om arbeidslivet og tilbudet innen praktiske valgfag skal styrkes. Samarbeidet mellom lokalmiljø og arbeidsliv må styrkes gjennom konkrete samarbeidsavtaler, særlig knyttet til yrkesfag. Vi ønsker også å styrke kompetansen til rådgivningstjenesten i ungdomsskolene med mål om å rekruttere til yrkesfag.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Jobbe for å være en attraktiv by for unge
 • Etablere og løfte frem utdannings- og studietilbud som finnes i regionen i samarbeid med UIT Campus Harstad
 • Videreføre læreplassgaranti og heve statusen for yrkesfag
 • Få de unge stemmene delaktig i demokrati, samfunnsutvikling og frivillighet
 • Videreutvikle leie til eie for unge
 • Etablere hjemflytter og tilflytterhjelp
 • Gi kunnskap om lokale arbeidsmarkedsmuligheter gjennom arenaer der ungdom og næringsliv møtes
 • Videreføre UNG-sommerjobber i Harstad kommune og i lokalt næringsliv
 • Styrke lokal tilhørighet og identitet gjennom mer lokal historie i skolen
 • Videreføre jobbtilbud til unge under 18 år, “Trivselsagenter”, og videreføre “Småjobbsentralen”
 • Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeide for barn og unge. Arbeide for å etablere et prosjekt der skoler, barnevern, politi og fritidsklubber jobber sammen, og med rask respons opp mot barn og unge med alvorlige atferdsvansker, kriminalitet og rus basert på Tromsømodellen U16/U18

Idrett og friluftsliv

Arbeiderpartiet vil at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet. Vi har i dag ett mangfold av tilbud som må markedsføres og informeres om både innad i kommunen og utenfor kommunegrensen.

Idrettsanlegg

Idrettsanlegg som legger til rette for aktivitet på alle idrettens prestasjonsfelt skal være tilgjengelig for alle. Å spille aktivt på lag med Harstad Idrettsråd i prioritering av anlegg er viktig for idretten, herunder is-anlegg. Når vi går sammen og er enig, får vi til mer. Vi ønsker å videreføre ordningen med forskuttering av spillemidler. Dette stimulerer til økt gjennomføring av nyetablering av anlegg. Arbeiderpartiet har som ambisjon at kommunen bidrar til økning i spill-/treningsflater for lagidrett. Gratis halleie er et viktig virkemiddel som må fordeles rettferdig med fokus på de yngste barna våre.

Utlån av utstyr

Kostnadene til idrettsutstyr kan bli en så stor utfordring for foreldre at barn ikke får muligheten til å delta i idrettsaktiviteter sammen med vennene sine. Barn ønsker ofte å prøve ut ulike idretter, og det kan bli svært kostbart hvis foreldrene må kjøpe nytt utstyr for hver aktivitet. Vi ønsker å videreutvikle utlånsordningene til Turbua. Den må bestå av helårlig utstyr og ha fornuftig bemanning og åpningstid.

Egenorganisert aktivitet og friluftsliv

Utfoldelse av aktivitet kan finne mange former. Tilrettelegging av møteplasser, som for eksempel løkkearealer og ballbinger, er viktige i oppvekstmiljøet. Å få liv i gode nærmiljøanlegg blir en viktig satsning i kommende periode.

Et tilrettelagt friluftsliv bidrar til god folkehelse. Arbeiderpartiet vil derfor få på plass en helhetlig plan for Folkeparken, samt sette fokus på friluftslivets ferdselsårer i hele kommunen. Her skal vi bidra med reguleringsplanarbeid og finansiering.

Harstad Arbeiderparti vil: 

 • Fullføre byggingen av turnhallen
 • Bygge idrettshall i forbindelse med nye Bergseng Skole
 • Inngå avtale med fylkeskommunen om bruk av den nye idrettshallen ved ny videregående skole
 • Sette av 5 mill. hvert år til registrering, merking, vedlikehold og infrastruktur for friluftslivet, og bydelsutvikling med satsing på nærmiljøtiltak
 • Vurdere å bygge sherpatrapp opp til Maistua
 • Øke tilskudd til frivillige lag og foreninger
 • Videreutvikle utlånsmulighetene for Turbua
 • Etablere en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale idrettsanlegg
 • Revitalisere nærmiljøanlegg
 • Utrede mulighet for kunstfrossen isflate i tilknytning til fremtidig skolestruktur
 • Tomt for ishall skal avsettes i arealplanen, nødvendige reguleringer skal gjennomføres og arbeidet med finansieringsplan skal igangsettes.
 • Etablere en helhetlig plan for utvikling av Folkeparken med respekt for parkens statutter
 • Bidra til å utvikle Sølvskjevågen / Altevågen som et attraktivt fritidsområde
 • Videreutvikle nettet av stier både langs sjøen og i marka, herunder «øverveien til byen»
 • Videreutvikle Gressholmen som felles friluftsområde og badeplass
 • Bygge sentrumsnær skatepark

Næringspolitikk

Vi lever av hverandres arbeid. Vi er en leverandør -by og -region. Viktige motorer er havbruk, fiskeri, olje- og gass. Alt henger sammen; havbrukeren bestiller brønnbåter og settefiskanlegg, lokale konsulenter planlegger, lokale entreprenører utfører, skipsverft bygger og vedlikeholder og handelsnæringa bidrar med utstyr og varer. Dette igjen henger sammen med arbeidstakere og befolkning som trenger varer, tjenester og vil ha fritid som byr på opplevelser.

Landets demografiske utvikling gjør at arbeidskraft er en knapphetsfaktor. Vi må legge til rette for attraktive utdanningstilbud både for fagarbeidere og på universitetsnivå. Vi vil ha et differensiert arbeidsmarked og kompetansearbeidsplasser som gir karrieremuligheter. Harstad skal være en by med urbane kvaliteter som er rik på opplevelser, kultur- og fritidstilbud. Målet er å tiltrekke seg og beholde innbyggere.

Arbeiderpartiet skal gjennom rollene som påvirker, tilrettelegger, beslutningstaker og arenaskaper bidra til at leverandørregionen får gode rammevilkår og utvikler seg positivt. Samhandling med våre nabokommuner, andre bykommuner i nord, fylkesting og næringsliv er viktig for å få gjennomslag i større saker.

Vi er kultur- og festivalbyen i nord med mange spennende opplevelser og hele 18 årlige festivaler. I tillegg kommer lokale, regionale og nasjonale mesterskap og møteplasser i regi av foreninger og frivillige. Vi har et stort og delvis uforløst potensial innenfor både kortreist og langreist reiseliv. Vi vil arbeide systematisk med festivalarrangører, Visit Harstad, andre lokale arrangører og Harstad sentrumsforening for å få flere arrangementer og at flest mulig skal besøke vår region.

Harstad er en stor landbrukskommune i nordnorsk målestokk, og vi skal fortsatt legge til rette for dem gjennom støtte til kjøp av melkekvoter, nydyrkings- og avløsertilskudd. Vi har utarbeidet en egen skogbruksplan med tiltak for bærekraftig skjøtsel.

Store offentlige investeringsprosjekt som Evenes, Ramsund, Brannskolen på Fjelldal og Hålogalandsveien gir muligheter for bygg og anleggsbransjen, samt mange nye arbeidsplasser. Gjennom Evenesprosjektet vil vi forbedre og markedsføre arbeidsplassene, medflytterjobbene, utdannings- og studietilbudet, boligene, fritidsaktiviteter og transportmuligheter slik at flere velger å bosette seg her.

Næringslivet står foran stor omstilling når det grønne skiftet skal gjennomføres og forpliktelsene i Parisavtalen oppfylles. Tilgangen på fornybar energi er en nøkkel for at regionen skal kunne nyttiggjøre seg dette mulighetsrommet.

De siste årene har det vært satset mye på utvikling av sentrum med å gjennomføre sentrumsplanen. Denne skal fullføres. Vi ønsker også å videreutvikle hele kommunen og lage planer og sette av midler for utvikling av bydeler, omland og bygder i kommunen.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Påvirke for at 420 kV kraftlinjen mellom Kvanndalen og Kilbotn blir bygd
 • Gjennomføre en regional mulighetsstudie for ny fornybar kraft
 • Bygge ut næringsareal på Rødskjær og i Teknologiparken
 • Markedsføre regionen gjennom prosjektene i Harstadbølgen
 • Jobbe for å etablere en fergeforbindelse mellom Harstad og Sør-Senja
 • Gi støtte til festivaler og større arrangementer som trekker besøkende til byen
 • Ha tilstrekkelig kapasitet slik at plan- og byggesaksbehandlingen går hurtig og smidig
 • Utvikle flere arenaer for samhandling mellom næringsaktører og kommunen
 • Videreutvikle vår sjørettede næringsvirksomhet sammen med Harstad havn
 • Ha god dialog og eierstyring i selskap som kommunen helt eller delvis eier. Dette slik at de fyller sin samfunnsrolle, eksempelvis i Inko, Nordkraft, Visit Harstad, Grottebadet og Hålogaland ressursselskap
 • Beholde eierskapet i Nordkraft og HRS
 • Samhandle med universitetet for å opprette flere studietilbud på Campus Harstad
 • Påvirke slik at Samskipnaden snarest starter utbyggingen av studentboliger på kaia
 • Videreutvikle og gjennomføre bolystprosjektet i regionen
 • Sette av midler til utviklingstiltak i våre definerte bydeler og bygder utenfor sentrum
 • Lage kommunedelplan for Sørbygda og fullføre kommunedelplanen for Øyriket - Aun
 • Gjennomføre mulighetsstudie for “ny-torget”
 • Videreutvikle Esso-tomta
 • Fullføre oppgraderingen av Generalhagen og parken i Harstad havn
 • At kommunen skal arbeide for å få flere statlige og private kompetansearbeidsplasser
 • Arbeide for at det opprettes kontorfellesskap / «hjemmekontorhub» for arbeidstakere med hjemmekontor

Samferdsel

Arbeiderpartiet vil være en pådriver for at Harstad og vårt store omland skal ha gode samferdselsårer både til luft, til vanns og til lands. Gode forbindelser i byen, i omlandet og ut i landet betyr svært mye for Harstad som regionsenter.  

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Fortsette å bygge ut veipakken samt fullføre den i 2025
 • Etablere ny kollektivterminal i Harstad sentrum
 • Arbeide for oppstart og fullføring av Hålogalandsveien
 • Arbeide for utbedring av Rv 83 inn til Harstad som en del av Hålogalandsveien
 • Arbeide for at det bygges GS vei i Kilbotn som en del av Harstadpakken
 • Være pådriver for utbedring av krysset til Evenes luftstasjon utbedres
 • Arbeide for utvidet flytilbud på Harstad/Narvik lufthavn
 • Være pådriver for å videreutvikle Harstad/Narvik lufthavn som en hub for laksefly til marked i andre land
 • Sammen med Troms Fylkeskommune og Senja kommune etablere fergeforbindelse fra Harstad til sørsida av Senja
 • Sikre videre oppgradering av kommunale veier samt utbygging av gang- og sykkelveier
 • Ha gode fergetilbud til Grytøy og Ibestad
 • Fortsatt satse på konkrete trafikksikkerhetstiltak, særlig knyttet til barns skolevei
 • Etablere bysykler og sykkelparkering i sentrum
 • Regulere og få på plass GS veien Åsegarden -Sollia og Sørvik - Sørvikmark ihht. «godt nok» prinsippet

Harstad kommune – en spennende, god og trygg arbeidsgiver

Harstad kommune skal være en spennende, god og trygg arbeidsgiver. En inkluderende og mangfoldig arbeidsgiver som speiler felleskapet vårt og som legger til rette for at flere får bidra med sitt. Vi skal satse på kompetanse i alle ledd og bli både best og størst på lærlinger. Arbeiderpartiet skal være garantisten for sterk offentlig sektor. Mer privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlig tjenester er ikke løsningen på fremtidens utfordringer.

Om lag en tredjedel av ansatte innen helse- og omsorgssektoren er ufaglærte. Vi vil ta initiativ til å forene alle gode krefter i «Fagarbeiderløftet». Kommunen må finne sammen med aktører innen utdanning og kvalifisering for å sette kompetanse på dagsorden. Kompetansebehovet skal kartlegges og de som ønsker det skal få ta fagbrev på jobb eller få påfyll av annen nødvendig kompetanse.

I Harstad skal hele, faste stillinger være hovedregelen. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes og dokumenteres. Vår ambisjon er at Harstad kommune skal ha en heltidsandel over landsgjennomsnittet.

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner er en forutsetning for oss og skal være med oss i alt vi gjør. De ansatte har verdifulle erfaringer, unik kompetanse og høy motivasjon som må verdsettes. Regjeringens tillitsreform i offentlig sektor skal få betydning også i en kommunal kontekst.

Det skal være trygt å arbeide i kommunen og både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet må ivaretas. I neste periode vil vi blant annet sikre de ansatte ved Harstad Brann- og redningstjeneste en tryggere hverdag gjennom å bygge ny og funksjonell brannstasjon.

Vi skal også jobbe aktivt med å få ned sykefraværet gjennom IA-ordningen, sykefraværsteamet og utrede mulighet for partnerskap med «Sykefraværshjelpen» i regi av Inko AS.

Vi er en mangfoldig kommune. Kommunens ansatte er velkomne hos oss uavhengig av funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller etnisitet.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Iverksette «Fagarbeiderløftet»
 • At kommunen skal tilby flere arbeidsplasser tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Videreføre lærlingegarantien
 • Norgesmodellen for offentlige anskaffelser skal følges opp og ligge til grunn for vårt arbeid med å stille krav om lærlinger og ordnede lønns- og arbeidsvilkår hos kommunens leverandører
 • Utarbeide en rekrutteringsstrategi for Harstad Kommune for å møte utfordringen med mangel på arbeidskraft
 • Redusere bruken av innleide vikarer og løse flere oppgaver med faste ansatte
 • Videreføre og forsterke stimuleringstiltak for å få opp heltidsandelen i samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet
 • Bygge ny Brannstasjon
 • Gjennomgå de seniorpolitiske retningslinjene

Kultur og kulturarv

Harstad skal fortsatt være en ledende kulturby som vektlegger kultur i alle deler av samfunnslivet. Kultur er viktig hele livet, og vi ønsker å bygge ned terskler for deltakelse i kulturtilbudet. Vi vil også bidra til at barn og unge møter kultur tidlig, og at de får utvikle egen skaperkraft. Her spiller kulturskolen en viktig rolle sammen med kulturinstitusjoner og sentrale festivaler, eksempelvis Harstad kulturhus og Festspillene i Nord-Norge.

Harstad har en rik historie blant annet fra steinalderen, vikingtiden, 2. verdenskrig og vår egen moderne industrihistorie. Harstad er «bygd på egne krefter» og mye er kommet til ved å skape for å dele. Vi har også sterk tilknytning til Trastad senter i Kvæfjord. Harstad arbeiderparti er stolt av og vil styrke formidlingen av vår rike historie.

Anna Rogde er mer enn en skute for vår kommune og for regionen. Her ivaretas kystkultur, seilingsferdigheter og rekruttering til marin næring via prosjektet «Ungt blod».

I 2023 er det stor markering av Tore Hunds Rike som en del av Nasjonaljubileet «Norge i 1000 år». Vi vil bruke dette til å sette fokus på vår rike historie.

Harstad Arbeiderparti vil:

 • Jobbe for å sikre permanent finansiering av Anna Rogde på statsbudsjettet
 • Jobbe for finansiering og realisering av Kunsthall i Harstad i forbindelse med Outsider Art og Trastad samlinger
 • Sette av midler til vår del av markeringen av Nasjonaljubileet «Norge i 1000 år» - Tore Hunds Rike
 • Fremme vår kulturarv og historie til våre innbyggere og ungdommer spesielt med å implementere lokal historie i grunnskolen
 • Synliggjøre og styrke det samiske samfunnet i Hárstták/Harstad ved å utvikle samisk måned samt sammen med det samiske miljøet skape møteplasser og synliggjøre den samiske historien i kommunen
 • Få fortgang i skilting på samisk
 • Sikre god drift av Sør-Troms Museum gjennom tilskudd, eierstyring og aktive styremedlemmer
 • Legge til rette for aktiv bruk av den kulturelle spaserstokk og den kulturelle skolesekk
 • Legge til rette for ivaretakelse av historiske bygg og kulturminner
 • Sette av inntil 1 million til vedlikehold av minnesmerker
 • Ivareta historielag og andre som fremmer vår historie, tradisjoner og museale verdier
 • Videreføre vår mangfoldige kulturskole og styrke kulturenheten
 • Pusse opp Harstad kino og ivareta universell utforming
 • Videreføre kulturnæringsfondet for å kulturnæringsfondet
 • Jobbe for å få til gode øvingsrom for byens kor og korps
Harstad Arbeiderparti og Næringsminister Jan-Christian Vestre

Er du enig med Harstad Arbeiderparti om Program 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker